Obchodné podmienky

I. OBJEDNANIE TOVARU
 

Objednať tovar v našom e-shope  si môžete následovným spôsobom :

•   výberom tovaru v e-shope, vložením do košíka a záväzným objednaním bez  registrácie
•   výberom tovaru v e-shope, vložením do košíka a záväzným objednaním   s registráciou /šetrenie času pri ďalších objednávkach s kontrolou ich histórie, získavanie prehľadu o nových produktoch, akciách.../ 
•   objednaním tovaru telefonicky - je nutné uviesť e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, na ktoré bude zaslaná potvrdená objednávka. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku z objektívnych dôvodov. V takomto prípade bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať .
•   e – mailom

 

II. CENY
 

Po potvrdení objednávky z našej strany  Vám garantujeme výšku ceny za tovar. Ceny uvádzané pri  výrobkoch sú  s DPH 20%. Pri objednávke predajca si nemôže vyhradiť právo na zmenu ceny bez predchádzajúceho  upozornenia.


POŠTOVNÉ

K doručeniu zásielok k zákazníkovi firma ANNSA s.r.o.využíva služby Slovenskej pošty a.s. a kuriérskej spoločnosti  Remax. Kupujúci má právo výberu spôsobu platby a doručenia.


PLATBA

1. vopred prevodom na účet firmy ANNSA s.r.o. TATRA BANKA č. ú.: SK2411000000002929876633 ,
    v starom prevedení číslo účtu TB - 2929876633/1100 (Variabilný Symbol uveďte číslo objednávky) 

2. pri preberaní tovaru (dobierka)

3. pri preberaní tovaru osobný odber - platba cez pokladňu

Poštovné a balné:

UPOZORNENIE : V prípade, že si objednaný tovar kupujúci neprevezme na pošte /od kuriéra/,  je povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (spravidla cenu dopravy/poštovného a balného v plnej, preukázateľnej výške).

 

III.  PLATOBNÉ PODMIENKY
 

Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez nákladov na dopravu a dodanie tovaru. K cene nákupu bude pripočítané poštovné podľa podmienok v bode II.
Platiť za tovar sa dá:
1. v hotovosti pri osobnom odbere tovaru
2. pri preberaní  dobierky
3. vopred prevodným príkazom na náš účet uvedený v podkladoch k platbe, ktoré obdrží kupujúci najprv e-mailom, originál faktúry bude súčasťou zásielky s tovarom.


 

IV. DODACIE PODMIENKY


Priemerná lehota odoslania tovaru je 1 – 5  pracovných dní od prijatia objednávky/prijatia platby na našom účte. 
Pri platbe vopred zasielame tovar až po obdržaní faktúrovanej čiastky. 

Predávajúci neručí za škody vzniknuté pri preprave. Zásielky poslané formou balíka sú poistené a dopravca ručí za tovar. Kupujúci je povinný si zásielku pred prevzatím riadne prezrieť a v prípade viditeľného poškodenia obalu zásielku vôbec nepreberať s prehlásením o neprebratí tovaru z dôvodu poškodenia balíka, o čom je nutné predajcu bezodkladne informovať.  
V prípade, že si odvoz tovaru zabezpečí kupujúci sám, predávajúci neberie na zreteľ žiadne reklamácie spôsobené pri preprave tovaru.

 

V.  ZÁRUKA
 

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ kupujúci, nie je spotrebiteľ v zmysle článku 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov, odsek 3, bod 1.i., záručná doba trvá 12 mesiacov.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

Hodí sa vedieť

Záručná doba plynie od prevzatia tovaru.
Do záručnej doby sa nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci povinný po skončení záručnej opravy tovar prevziať. Ak dôjde k výmene tovaru za nový alebo k výmene časti tovaru, na ktorú je poskytnutá záruka, začína plynúť záručná doba znova od začiatku, od prevzatia nového tovaru (príp. od prevzatia tovaru s novou časťou tovaru).

Záručné listy

Pre uplatnenie záruky je nevyhnutne potrebný daňový doklad (faktúra, alebo pokladničný blok).


VI. ZÁRUČNÉ PODMIENKY
 

Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju Reklamáciu.

Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle článku 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov, odsek 3, bod 1.i., sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, (viď. kontakty) zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť.

Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle článku 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov, odsek 3, bod 1.i., trvá 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, (viď. kontakty) zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.
 

VII. REKLAMÁCIA TOVARU
 

Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií vychádzajúce z Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. Živnostenského zákona č. 455/1991 Zb. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. a zákona č. 634/1992 Zb. Ochrane spotrebiteľa.

Zodpovednosť za vady predanej veci


Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ - kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ - kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to spotrebiteľovi - kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi - kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ - kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci poučil spotrebiteľa - kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod a. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod b. tohto článku) tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho a spotrebiteľ - kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 

Postup pri uplatnení reklamácie
 

Kupujúci reklamáciu uplatňuje v sídle predávajúceho a to doručením tovaru na náklady kupujúceho do sídla firmy predávajúceho, pričom sa pred odoslaním spojí s predávajúcim, aby mu oznámil podanie reklamácie. Pokiaľ si chcete uplatniť právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré vám vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie (§ 598 OZ), zašlite nám poštou originál účtovný doklad.
Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo vadu zistil. Pri reklamácii je potrebné doložiť doklad o zaplatení tovaru /faktúru, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou reklamácie a odovzdať vadný tovar v pôvodnom alebo náhradnom balení predávajúcemu.
Záverečné ustanovenie oprávnenosti reklamácie:
Kupujúci je povinný vytvoriť podmienky na overenie a riešenie uplatnenej reklamácie.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.
Pri neoprávnene uplatnenej reklamácii má predávajúci právo účtovať kupujúcemu všetky vzniknuté náklady. Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia veci predávajúcim. V prípade, že predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa či požaduje výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí (§ 623 OZ).

Predávajúci zodpovedá za vady , ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.
 

Predávajúci nezodpovedá za vady:

- ktoré si kupujúci (spotrebiteľ) spôsobil sám a ktoré boli spôsobené neodbornou montážou a a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom,
- o ktorých kupujúci (spotrebiteľ) pred prevzatím tovaru vedel,
- pre ktorú bola dojednaná nižšia cena ( zľava z ceny tovaru),
ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, zlomením, pretrhnutím, prepichnutím, vyblednutím, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca, alebo po uplynutí doby životnosti,
- ktoré, boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasti, taktiež nemôžu byť predmetom reklamácie. ( § 619 O.Z.)


VIII. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
 

V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
formulár PDF :
https://www.soi.sk/files/documents/formular/navrh-na-zacatie-ars.pdf


IX. ORGÁN DOZORU :
 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27


X. VRÁTENIE TOVARU
 

Kupujúci má právo bezplatne kedykoľvek zrušiť objednávku bez udania dôvodu pred jej vyexpedovaním alebo vyfakturovaním e-mailom na adresu firmy.  V prípade stornovania vyexpedovanej či vyfakturovanej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (spravidla cenu dopravy/poštovného a balného v plnej, preukázateľnej výške).

V prípade neprevzatia tovaru na pošte, od kuriéra je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (spravidla cenu dopravy/poštovného a balného v plnej, preukázateľnej výške).

Ak kupujúci chce vrátiť zásielku alebo jej časť , je možné ak urobiť do 14  kalendárnych dní od obdržania zásielky na náklady kupujúceho. Obal tovaru nesmie byť poškodený, len otvorený a znova riadne zalepený. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, kompletný, nepoužívaný, v pôvodnom nepoškodenom obale, ktorý je chránený obalom (baliacim papierom, fóliou) spolu s dokladom o kúpe. Pri vrátení tovaru  je potrebné predávajúceho telefonicky alebo e-mailom o tom vopred informovať, inak toto právo zaniká. Ak kupujúci vráti tovar  poštou alebo kuriérom, berie na vedomie, že predávajúci potvrdí kompletnosť dodávky podľa jeho zistení a považuje ju za správnu bez možnosti kupujúceho odvolať sa. Prípadné poškodenie vráteného tovaru stiahne z vrátenej sumy tovaru, pokiaľ nejde o závažné poškodenie, ktoré predávajúcemu nebráni ďalšiemu predaju. V prípade, že je vrátený tovar poškodený závažne, odmietne vrátenie tovaru, pričom kupujúci si tovar preberie osobne alebo mu bude zaslaný späť na jeho náklady.
Tovar treba zaslať ako poistený balík alebo doviezť osobne – neposielať dobierkou nebude prebraný!

Za škody pri preprave neručíme. Po obdržaní nechceného  tovaru bude kupujúcemu suma za tovar, vrátená najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia tovaru predávajúcemu na účet uvedený na žiadosti o vrátenie peňazí, pokiaľ bol tovar a obal nepoškodený. Kupujúci berie na vedomie, že kompletnosť a stav vráteného tovaru potvrdí predávajúci, pokiaľ tovar kupujúci nedoviezol osobne, ale zaslal poštou, či kuriérom, bez možnosti odvolať sa. Do zaplatenej ceny sa nezapočítava prepravné a dobierkovné hradené pri nákupe tovaru. V prípade vrátenia tovaru, kde bolo poštovné zdarma (hradil predávajúci), má právo predávajúci si strhnúť skutočné poštovné z ceny vráteného tovaru.
 

XI. OCHRANA   OSOBNÝCH   ÚDAJOV
 

IS obchodu je zaregistrovaný na ˇUrade pre ochranu osobných údajov SR.
Plne rešpektujeme súkromie zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. Jedná sa o meno, priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. V prípade, že nechcete aby boli Vaše údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne nám napísať e-mail, v ktorom bude "Žiadosť o vymazanie Vašich osobných údajov z databázy ihneď po vybavení objednávky"
Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu nakladá v zmysle"Zákona o ochrane osobných údajov."
Z vyššie uvedeného zákona prevádzkovateľovi plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Vynimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky, pre účtovné spracovanie a pre nevyhnutnú komunikáciu so zákazníkom.
Zároveň sa firma ANNSA s.r.o., ako prevádzkovateľ internetového obchodu,zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.
Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámim páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s údajmi.

 

Kopírovanie, publikovanie a ďalšie šírenie akejkoľvek časti týchto stránok (textov, fotografií) bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa je zakázané a trestné.